miljø

Tryk med omtanke

Strandbygaard A/S er i front, når det gælder kvalitet og miljø. Derfor har vi opnået en lang række certificeringer, og arbejder hele tiden på at skabe flere forbedringer.
Vi er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001

Vi er miljøcertificeret både iht. ISO 14001 og EMAS, hvor vi skaber miljøforbedringer

Vi producerer bæredygtige tryksager iht. FSC®, PEFC™, Svanen og ClimateCalc

Vi udviser samfundsansvar og støtter UN Global Compacts principper

Læs mere under de enkelte afsnit, hvis du vil vide mere.

Der er skrappe regler omkring brug og placering af de forskellige miljømærker. Kontakt os derfor gerne for at høre mere om mulighederne på tlf.
96 800 700 eller grafisk@strandbygaard.dk.
miljø

FN's verdensmål

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er verdens arbejdsplan for bl.a. at stoppe klimaforandringerne.

For at nå målene må alle gøre en indsats, både regeringer, virksomheder og hvert enkelt individ.

Hos Strandbygaard har vi udvalgt tre mål at koncentrere os om.
Bæredygtig energi
Ét af delmålene under mål 7 er:

7.b Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, udviklingslande bestående af små øer og udviklingslandeuden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.

Når du vælger at CO2 neutralisere din tryksag, støtter du klimaprojekter i verden, som fremmer bæredygtig energi.

Strandbygaard vil de næste år også have fokus på, hvordan vores egen produktion kan blive mere CO2 neutral.
Ansvarligt forbrug og produktion
Igennem vores EMAS og ISO 14001 certificeringer og Svanemærket har vi løbende fokus på vore miljøpåvirkninger og er med til at opfylde følgende delmål:

12.4 Håndtér kemikalier og affald ansvarligt
12.5 Reducér affaldsmængden betydeligt
12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt
12.7 Promovér bæredygtighed i offentlige indkøb
12.8 Giv alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt
Livet på land
Igennem FSC® og PEFC™ er vi med til at opfylde følgende delmål:

15.1 Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand
15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove
15.3 Bekæmp ørkendannelse og genopret udpint jord
15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder
15.8 Finansiér og skab incitament til bæredygtigt skovbrug

Læs mere om FN's verdensmål på www.verdensmaalene.dk
miljø

Svanemærket

Strandbygaard har stor fokus på miljøet og har siden 2009 været et Svanemærke-certificeret trykkeri.
Svanemærket viser, at vores varer er blandt de mindst miljøbelastende inden for vores felt. Samtidig er Svanemærket kundernes og vores nærmiljøs garanti for, at vores produkter opfylder de skrappe miljøkrav. Vores licensnummer er: 5041 0751.

Kontakt Strandbygaard på telefon +45 96 800 700 for at høre mere om, hvordan du kan få dine tryksager Svanemærket.
Læs mere om Svanemærket >
miljø

FSC® og PEFC™

FSC® er en international certificeringsordning til træ og papir. I en FSC® skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.
FSC® er en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

​Ved at vælge FSC® certificeret produktion vil hvert enkelt produkt kunne spores. Herved kan kunderne sikre, at de medvirker til en ansvarlig drift af verdens skove, som bl.a. indebærer sundhed og sikkerhed for skovarbejderne, og at der tages hensyn til dyre- og plantelivet.​​

Kontakt Strandbygaard på telefon +45 96 800 700 for at høre mere om, hvordan du kan få dine tryksager FSC® certificeret.
miljø

ISO 9001
ISO 14001
EMAS

Normalt er vi bløde og fleksible, når det gælder kundernes behov, men når det kommer til kvalitet og miljø, så bliver vi mere markante.
Hos Strandbygaard stiller vi store krav til os selv og vores leverandører. Vi ønsker at sikre en ensartet kvalitet i vores produkter og processer. Vi træner hver dag på at efterleve mottoet – rigtigt første gang, til aftalt tid.

Udover at stille krav til råvarer og fremstillingsprocessen lægger vi stor vægt på et motiverende arbejdsmiljø, hvor sikkerheden er i top.

Når det gælder naturen, så er vores holdning enkel – vi trykker med omtanke for miljøet, og følger de internationale standarder indenfor kvalitets- og miljøledelse.

Læs mere om vores miljøarbejde og -redegørelse i vores miljø- og bæredygtighedsrapport, som du kan downloade øverst på siden.


ISO 9001
ISO 9001 er den internationale standard for kvalitetsledelse, der medvirker til at sikre en systematik i indkøbs-, produktions- og salgsprocessen. Standarden stiller ligeledes krav til formulering af en kvalitetsstrategi og en løbende udvikling af kvalitetsarbejdet hos Strandbygaard.
ISO 9001 certificeringen revideres én gang årligt, og det kontrolleres, at virksomheden overholder de fastlagte procedurer.

Læs mere om ISO 9001 >

ISO 14001

Som ISO 14001 certificeret virksomhed lever vi op til den internationale standards krav om miljøledelse, der er et redskab til at styre, overvåge og samtidig nedbringe den belastning af miljøet, der er et resultat af vores aktiviteter.

Det er et krav i ISO 14001, at vi dokumenterer løbende miljøforbedringer ved fastsættelse af mål og handlingsplaner. ISO 14001 certificeringen revideres én gang årligt, og det kontrolleres, om de fastsatte miljømål opnås.

Læs mere om ISO 14001 >

EMAS

EMAS står for »Eco-Management and Audit Scheme«. EMAS er EU’s miljøledelsesordning, som er frivillig og henvender sig til alle typer virksomheder. EMAS er en overbygning på en ISO 14001 certificering, hvor den vigtigste forskel er udgivelsen af en årlig miljøredegørelse. EMAS er ifølge miljøstyrelsen det mest ambitiøse miljøledelsessystem, en virksomhed kan indføre. Som certificeret virksomhed lever Strandbygaard op til EU’s krav om miljøledelse.

Læs mere om EMAS >
miljø

Social og miljømæssig ansvarlighed

Hos Strandbygaard bestræber vi os på at levere bæredygtige løsninger til gavn for mennesker, miljø og samfund. Ved at tiltræde Grafisk CSR Kodeks har vi forpligtet os til at udvise social og miljømæssig ansvarlighed. Den Grafiske branches CSR-kodeks tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper, men er gjort mere målrettet til den grafiske branche.
Hensigten med Grafisk CSR kodeks er at give retningslinjer for, hvordan vi som virksomhed kan bidrage til at løse de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af globaliseringen. Principperne i kodekset viser os vejen for, hvordan vi som virksomhed gennem vores handlinger respekterer de fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, udviser ansvar over for miljøet og modarbejder alle former for korruption.
Vores tiltrædelse i Grafisk CSR kodeks er med til at fastholde vores fokus på social ansvarlighed i vores aktiviteter og styrke den vedvarende kommunikation, om de fremskridt, vi gør inden for CSR.

Lære mere om vores CSR arbejde i vores miljø- og bæredygtighedsrapport, som du kan downloade øverst på siden.

Her er de 10 principper, som vi har forpligtet os til:

Menneskerettigheder
1. Støtte, respektere og beskytte de internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Sikre at menneskerettigheder ikke krænkes

Arbejdsforhold
3. Opretholde organisationsfrihed og anerkende retten til kollektiv forhandling
4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø
7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
9. Tilskynde udviklingen og implementering af miljøvenlige teknologier

Bekæmpelse af korruption
10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse
miljø

Social og miljømæssig ansvarlighed

Strandbygaard har siden 2013 været certificeret til at levere CO2 neutrale tryksager.

Ved at vælge at CO2 neutralisere din tryksag støtter du op om FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Din støtte går først og fremmest til aktiviteter, som reducerer CO2-udledning, og som en naturlig del medfører disse aktiviteter beskæftigelse og uddannelse for lokalbefolk-ningen samt mange andre gode ting.
En CO2 neutral tryksag fungerer ved, at Strandbygaard opkøber en række CO2 kreditter, eksempelvis 100 tons. De sælges herefter til de af vores kunder, som ønsker en CO2 neutral tryksag. Beløbet fra indkøbet af CO2 kreditter støtter miljøprojekter i hele verden, det kan eksempelvis være plant et træ i Amazonas eller vandprojekter i Afrika.

Kontakt jeres konsulent for specifik vejledning.
Lige nu støtter vi et spildevandsrensningsprojekt i Thailand

I Kornburi distriktet i Thailand ligger en fabrik, som producerer tapiokastivelse fra tørret kassava, der dyrkes af landmænd i regionen. Roden fra kassavaplanten skæres i skiver og tørres, hvorefter den males til mel, som bruges til bl.a. gryn og stivelse til madlavning.

Denne udvindelsesproces skaber store mængder spildevand, som opbevares i en række åbne laguner. De store laguner og den varme temperatur skaber perfekte betingelser for nedbrydning af organiske forbindelser i spildevandet. Dette giver store mængder methan, en kraftig drivhusgas.

Den eksisterende proces er blevet ændret til et lukket kredsløbssystem, der fanger methanemissionerne og bruger dem til at generere varme og elektricitet på fabrikken. Projektet reducerer ikke kun drivhusgasemissionerne ved at undgå udslip af methan i atmosfæren, men også ved at reducere forbruget af fossile brændstoffer. Det betyder en årlig reduktion på ca. 39.000 tons drivhusgasser.

Behandlingsprocessen har forbedret spildevandskvaliteten, så vandet nu kan genanvendes på fabrikken til vask af kassava, hvilket sparer dyrebare lokale grundvandsressourcer. Den nye teknologi har forbedret lokal luftkvalitet, da den reducerer den ubehagelige lugt og skadelige emissioner fra lagunerne.

Udover at hjælpe klimaet, har dette projekt skabt jobs, årlige sundhedstjek og IT-udstyr til lokal skole.

Der kan findes mere information på nedenstående link:

http://dk.climatecalc.eu/ >

Certifikat South Pole >
General Starch wastewater treatment, Thailand >

Vi svarer hurtigt
____________

Tilbud samme dag
Kvalificeret support
Vi er til at træffe

Vi går op i kvalitet
____________

Kvalificeret rådgivning
Filtjek og farvestyring
Nyeste teknologi og maskiner

Vi agerer proaktivt
____________

Konsulentbesøg
Dialog og sammenhold
Opkvalificering og uddannelse

Vi værner om miljøet
____________

Bæredygtige tryksager
FSC®  PEFC™ Svanen ClimateCalc
ISO 9001 + 14001 og EMAS

Strandbygaard benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt og i forbindelse med statistik. Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.
Læs mere om cookies.Luk og accepter cookies