Strandbygaard eget miljøvenlige genbrugspapir

Trykkeri med fokus på miljø og bæredygtighed

Tryk med omtanke

Få miljørigtig tryksag hos Strandbygaard

Når det gælder miljø og kvalitet, er Strandbygaard A/S i front.

Derfor har vi opnået en lang række certificeringer, og arbejder hele tiden på at skabe flere forbedringer, der underbygger vores miljøbevidste profil, så du har mulighed for at vælge miljørigtige og bæredygtige tryksager.

Vær opmærksom på:
Der er skrappe regler omkring brug og placering af de forskellige miljømærker.

Kontakt os derfor gerne, for at høre mere om mulighederne for miljømærkning på:

Tlf: +45 96 800 700
Mail: grafisk@strandbygaard.dk

Hos Strandbygaard er hensynet til miljø- og socialansvarlighed en rodfæstet del af virksomhedens værdigrundlag.

Strandbygaard har i mange år været officielt godkendt som Svanemærket trykkeri og er dermed blandt de absolut mest miljørigtige grafiske virksomheder, nationalt og internationalt.

Gennem vores Prinfo-samarbejde er vi certificeret iht. til FSC og ISO 14001, hvilket sikrer overholdelse af alle miljømæssige krav samt løbende udvikling og forbedring af vores miljøindsats og -resultater.

Som et supplement hertil er vi netop blevet Cradle-to-Cradle certificeret.

Vi arbejder løbende på at reducere vores energiforbrug og klimabelastning.

I 2021 kommer alt vores strøm fra vindenergi og vi har bl.a. også indgået et samarbejde med Skjern Paper om produktion af 100% klimaneutralt genbrugspapir baseret på indsamlede papirrester og makulatur fra vores egen produktion og samarbejdspartnere.

Læs mere om vores tiltag for miljøet og om de forskellige certifikater her på siden.

strandbygaard_trykkeri_pos_materiale

✓ Vi er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001 –  læs mere>

✓ Vi er miljøcertificeret iht. ISO 14001, hvor vi skaber miljøforbedringer – læs mere >

✓ Vi producerer bæredygtige tryksager iht:

✓ Vi udviser samfundsansvar og støtter UN Global Compacts principper – læs mere >

✓ Vi har produkter, der er Cradle to Cradle Bronze Certified® – læs mere >

Læs mere om vores certificeringer under de enkelte afsnit.

Miljø bevidst trykkeri i Vestjylland FN verdensmål

Miljø og bæredygtighed

FN's verdensmål

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er verdens arbejdsplan for bl.a. at stoppe klimaforandringerne.

For at nå målene må alle gøre en indsats, både regeringer, virksomheder og hvert enkelt individ.

Hos Strandbygaard har vi udvalgt tre mål at koncentrere os om:

Strandbygaard Trykkeri - Miljøbevidst trykkeri, FN verdensmål nr. 7

Strandbygaard Trykkeri - Miljøbevidst trykkeri, FN verdensmål nr. 12

Strandbygaard Trykkeri - Miljøbevidst trykkeri, FN verdensmål nr. 15

Bæredygtig energi

Ét af delmålene under mål 7 er:

7.b Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, udviklingslande bestående af små øer og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.

Når du vælger at CO2 neutralisere din tryksag, støtter du klimaprojekter i verden, som fremmer bæredygtig energi.

Strandbygaard vil de næste år også have fokus på, hvordan vores egen produktion kan blive mere CO2 neutral.

Ansvarligt forbrug og produktion
Igennem vores ISO 14001 certificering og Svanemærket har vi løbende fokus på vore miljøpåvirkninger og er med til at opfylde følgende delmål:

12.4 Håndtér kemikalier og affald ansvarligt
12.5 Reducér affaldsmængden betydeligt
12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt
12.7 Promovér bæredygtighed i offentlige indkøb
12.8 Giv alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt.

Livet på land
Igennem FSC® er vi med til at opfylde følgende delmål:

15.1 Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand
15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove
15.3 Bekæmp ørkendannelse og genopret udpint jord
15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder
15.8 Finansiér og skab incitament til bæredygtigt skovbrug

Læs mere om FN’s verdensmål på www.verdensmaalene.dk

miljø bevidst trykkeri med svanemærke

Miljø og bæredygtighed

Svanemærket trykkeri

Strandbygaard har stor fokus på miljøet og har siden 2009 været et Svanemærke-certificeret trykkeri.

Svanemærket viser at det er  bæredygtige tryksager

Det nordiske Svanemærke er måske det mest kendte miljømærke herhjemme og bruges på alverdens produkter. 

Hos Strandbygaard er vi naturligvis også Svanemærket og det er bare ét af de certifikater vi har for at kunne tilbyde sig en miljørigtig tryksag.

Svanemærket viser, at vores varer er blandt de mindst miljøbelastende inden for vores felt. Samtidig er Svanemærket kundernes og vores nærmiljøs garanti for, at vores produkter opfylder de skrappe miljøkrav. Vores licensnummer er: 5041 0751.

Kontakt Strandbygaard på telefon +45 96 800 700 for at høre mere om, hvordan du kan få dine tryksager Svanemærket.

 
Miljø bevidst trykkeri med FSC mærke. her ses et miljørigtigt hæfte,

Miljø og bæredygtighed

FSC®

FSC® er en international certificeringsordning til træ og papir. I en FSC® skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

strandbygaard trykkeri miljøbevidst trykkeri, FSC mærket

‍FSC® er en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

​Ved at vælge FSC® certificeret produktion vil hvert enkelt produkt kunne spores. Herved kan kunderne sikre, at de medvirker til en ansvarlig drift af verdens skove, som bl.a. indebærer sundhed og sikkerhed for skovarbejderne, og at der tages hensyn til dyre- og plantelivet.​​

Kontakt Strandbygaard på telefon +45 96 800 700 for at høre mere om, hvordan du kan få dine tryksager FSC® certificeret.

 
Miljø bevidst trykkeri - billede af vindmøller

Miljø og bæredygtighed

ISO 9001
ISO 14001

Normalt er vi bløde og fleksible, når det gælder kundernes behov, men når det kommer til kvalitet og miljø, så bliver vi mere markante.

Strandbygaard Trykkeri - Miljøbevidst trykkeri, ISO 9001 certifikat  Strandbygaard Trykkeri - Miljøbevidst trykkeri, ISO 14001 certifikat

Hos Strandbygaard stiller vi store krav til os selv og vores leverandører. Vi ønsker at sikre en ensartet kvalitet i vores produkter og processer. Vi træner hver dag på at efterleve mottoet – rigtigt første gang, til aftalt tid.

Udover at stille krav til råvarer og fremstillingsprocessen lægger vi stor vægt på et motiverende arbejdsmiljø, hvor sikkerheden er i top.

Når det gælder naturen, så er vores holdning enkel – vi trykker med omtanke for miljøet, og følger de internationale standarder indenfor kvalitets- og miljøledelse.

Læs mere om vores miljøarbejde og -redegørelse i vores miljø- og bæredygtighedsrapport, som du kan downloade øverst på siden.


ISO 9001
ISO 9001 er den internationale standard for kvalitetsledelse, der medvirker til at sikre en systematik i indkøbs-, produktions- og salgsprocessen. Standarden stiller ligeledes krav til formulering af en kvalitetsstrategi og en løbende udvikling af kvalitetsarbejdet hos Strandbygaard.
ISO 9001 certificeringen revideres én gang årligt, og det kontrolleres, at virksomheden overholder de fastlagte procedurer.

Læs mere om ISO 9001 >

ISO 14001
Som ISO 14001 certificeret virksomhed lever vi op til den internationale standards krav om miljøledelse, der er et redskab til at styre, overvåge og samtidig nedbringe den belastning af miljøet, der er et resultat af vores aktiviteter.

Det er et krav i ISO 14001, at vi dokumenterer løbende miljøforbedringer ved fastsættelse af mål og handlingsplaner. ISO 14001 certificeringen revideres én gang årligt, og det kontrolleres, om de fastsatte miljømål opnås.

Læs mere om ISO 14001 >

Her ses at skilte og storformat kan trykkes hos Strandbygaard Trykkeri

Miljø og bæredygtighed

Social og miljømæssig ansvarlighed

Hos Strandbygaard bestræber vi os på at levere bæredygtige løsninger til gavn for mennesker, miljø og samfund. Ved at tiltræde Grafisk CSR Kodeks har vi forpligtet os til at udvise social og miljømæssig ansvarlighed. Den Grafiske branches CSR-kodeks tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper, men er gjort mere målrettet til den grafiske branche.

 

Hensigten med Grafisk CSR kodeks er at give retningslinjer for, hvordan vi som virksomhed kan bidrage til at løse de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af globaliseringen.

Principperne i kodekset viser os vejen for, hvordan vi som virksomhed gennem vores handlinger respekterer de fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, udviser ansvar over for miljøet og modarbejder alle former for korruption.

Vores tiltrædelse i Grafisk CSR kodeks er med til at fastholde vores fokus på social ansvarlighed i vores aktiviteter og styrke den vedvarende kommunikation, om de fremskridt, vi gør inden for CSR.

Læs mere om vores CSR arbejde i vores miljø- og bæredygtighedsrapport, som du kan downloade øverst på siden.

Her er de 10 principper, som vi har forpligtet os til:

Menneskerettigheder
1. Støtte, respektere og beskytte de internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Sikre at menneskerettigheder ikke krænkes

Arbejdsforhold
3. Opretholde organisationsfrihed og anerkende retten til kollektiv forhandling
4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø
7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
9. Tilskynde udviklingen og implementering af miljøvenlige teknologier

Bekæmpelse af korruption
10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Strandbygaard Trykkeri - Miljø-bevidst trykkeri, CO2 neutral certifikat, billede af en grøn frø

Miljø og bæredygtighed

CO2 neutrale tryksager - kompenseret med CO2 kreditter

Strandbygaard har siden 2013 været certificeret til at levere CO2 neutrale tryksager.

Ved at vælge at CO2 neutralisere din tryksag støtter du op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Din støtte går først og fremmest til aktiviteter, som reducerer CO2-udledning, og som en naturlig del medfører disse aktiviteter beskæftigelse og uddannelse for lokalbefolkningen samt mange andre gode ting.

 

En CO2 neutral tryksag fungerer ved, at Strandbygaard opkøber en række CO2 kreditter, eksempelvis 100 tons. De sælges herefter til de af vores kunder, som ønsker en CO2 neutral tryksag. Beløbet fra indkøbet af CO2 kreditter støtter miljøprojekter i hele verden, det kan eksempelvis være plant et træ i Amazonas eller vandprojekter i Afrika. Kontakt jeres konsulent for specifik vejledning.

Lige nu støtter vi et projekt i Brasilien, som bl.a. bekæmper ulovlig skovhugst

Baseret i en region, der er udsat for fattigdom og alvorlig tørke, tackler dette initiativ en af ​​de største årsager til afskovning i Brasilien: ulovlig skovhugst.

Ceará-projektet har skiftet det brændstof, der bruges af fem keramiske fabrikker fra ulovlig brænde til landbrugs- og industrielt affald. Denne biomasse ville ellers være kasseret som affald, så brændstofomskifteren omdanner ikke kun rester til noget nyttigt, men giver også lokalbefolkningen mulighed for at tjene til livets ophold – eller komplementere deres indkomst – ved at levere biomasseaffald direkte til fabrikkerne.

Desuden modtager projektet spildevand fra en lokal drikkevareproducent, som projektet skal bruge i produktionsprocessen. Hermed beskyttes naturressourcerne ved at reducere udledningen af​​vandforurening og behovet for at fjerne vand fra – et særligt vigtigt skridt for en region, der er hårdt ramt tørke.

Dette projekt afhjælper afskovning, undgår drivhusgasemissioner og fremmer en mere bæredygtig forsyningskæde, mens det også forbedrer levebrødet for lokalsamfund og medarbejdere.

Læs mere om Gold Standard og klimaprojekterne her:

www.goldstandard.org >‍

miljø bevidst trykkeri billede af træ

Miljø og bæredygtighed

Cradle to Cradle Certified® på bronzeniveau

Strandbygaard har udviklet en ny produktlinje vi kalder for CleanPrint, der er blevet Cradle to Cradle Certified® på bronze niveau.

Cradle to Cradle Certified® er del af den cirkulære økonomi og et certificeringsprogram for at designe, producere og verificere materialer og produkter som er sikre, cirkulært og ansvarligt fremstillet.

Strandbygaard trykkeri er et bæredygtigttrykkeri med Cradle to Cradle certifikat

Vores nye produktlinje CleanPrint er vores udvalg af Cradle to Cradle Certified® produkter, som er med til at cementere vores kamp for miljørigtige og bæredygtige tryksager.

Cradle-to-Cradle certifikatet af CleanPrint er endnu en milepæl for os og markerer, at vi, som en af Danmarks største trykkerier, vil være med til at vise den grønne vej i produktionen af tryksager.

Cradle-to-Cradle Certified standarden er inddelt i 5 kategorier, hvor man som virksomhed kan opnå en score i hver kategori.

Kategorierne er:
1. Materialesundhed
2. Genbrug og genanvendelse
3. Vedvarende energi og carbon management
4. Forvaltning af vandressourcen
5. Social ansvarlighed

Hos Strandbygaard er vi stolte over at have gjort os fortjent til endnu et markant certifikat til at understrege vores miljøbevidste og bæredygtige produktion og udvikling.

Se Strandbygaards side for CleanPrint på: 
www.c2ccertified.org/cleanprint/

Læs mere om Cradle to Cradle Certified® via linket nedenunder her
www.c2ccertified.org/

 
Scroll til toppen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få

25% RABAT

På dine næste standardvisitkort fra vores webshop.

(Husk at tjekke spamfilter for bekræftelsesmail)